Zaznacz stronę

Konkurs pt. Pokaz swoje motoryzacyjne zamiłowanie

 

 

 REGULAMIN KONKURSU


I.

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem niniejszego konkursu na zdjęcie pt. “Pokaż swoje motoryzacyjne zamiłowanie”
(dalej: Konkurs) jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w
Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 12, NIP: 8130266999, REGON: 000001749 (dalej:
Organizator).
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Facebook oraz Instagram.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook oraz
Instagram. Serwis facebook.com oraz serwis instagram.com nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach
serwisu.
5. Konkurs trwać będzie od 17.05.2023 r. do 30.06.2023 r. do godz. 23:59.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Ponadto Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w
niniejszym Regulaminie zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.

II.

Warunki uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia posiadająca
zweryfikowane konto w serwisie Facebook lub Instagram. W przypadku osoby niepełnoletniej,
uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
(dalej: Uczestnik).
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie i opublikowanie zdjęcia na temat konkursowy pod
tytułem “Pokaż swoje motoryzacyjne zamiłowanie” na platformie Facebook lub Instagram z
oznaczeniem profilu @przracingteam, oznaczeniem profilu @kamuflage oraz umieszczenie
hasztagu #PRzRacingKonkurs lub #KamuflageXprzracing (dalej: Zadanie konkursowe).
3. Zadanie konkursowe:
1) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
2) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,
3) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, niż
Organizator,
4) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.
5) zdjęcie musi zawierać produkt z kolekcji KAMUFLAGE X PRZRACING
4. Rozwiązanie Zadania konkursowego niespełniające wymagań, określonych w ust. 3 nie będzie
brane pod uwagę w Konkursie.
5. Uczestnik może wziąć udziału w Konkursie więcej, niż jeden raz. Propozycje zadania
konkursowego powinny być umieszczone w osobnych postach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w
niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonychoświadczeń na piśmie,
podania określonych danych bądź przedłożenia określonych

dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie.
7. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 6 może spowodować wykluczenie danego
Uczestnika z Konkursu.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność
zgłoszenia do Konkursu.
9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Informacje na temat przetwarzania danych
osobowych znajdują się w dziale V Regulaminu – Przetwarzanie danych osobowych.

III.

Nagrody w Konkursie.
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci
Pierwsze miejsce:
- umieszczenie na poszyciu najnowszego bolidu PMT-05 znaku graficznego, logo lub podpisu
zwycięzcy konkursu w sezonie 2023, a dokładnie w okresie 01.08.2023 – 01.10.2023,
- zaproszenie na udział w dniu testowym najnowszego bolidu PMT-05 jako obserwator,
- pakiet gadżetów zespołu PRz Racing Team (kubek, koszulka, smycz, długopis).
Drugie miejsce:
- zaproszenie na udział w dniu testowym najnowszego bolidu PMT-05 jako obserwator,
- pakiet gadżetów zespołu PRz Racing Team (kubek, koszulka, smycz, długopis).
Trzecie miejsce:
- pakiet gadżetów zespołu PRz Racing Team (kubek, koszulka, smycz, długopis).
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja konkursowa w składzie 7 członków, wybrana przez
Organizatora (dalej: Komisja konkursowa). Decyzję o wyborze zwycięzców jury podejmuje
na podstawie subiektywnej oceny, w której będą brane pod uwagę takie kryteria jak:
kreatywność, walory estetyczne i kompozycyjne, czytelność przekazu, skuteczność i precyzja
oddania cech produktu, sposób nawiązania do marki.
3. Komisja konkursowa po zakończeniu Konkursu w terminie do 7 dni wyłoni 3 zwycięzców –
autorów najciekawszego rozwiązania Zadania konkursowego.
4. Jeden Uczestnik nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody w Konkursie.
5. Kontakt z uczestnikami będzie dokonywany przez Organizatora w wiadomościach prywatnych
z profilem uczestnika na platformie społecznościowej.
6. W przypadku, gdy uczestnicy zamieszczą identyczne rozwiązanie Zadania konkursowego, które
zostanie wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników,
którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane przez Organizatora jako pierwsze.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage PRz Racing Team, oraz Kamuflage* na
Facebooku i Instagramie do 7 dni od zakończenia konkursu. Ponadto zwycięzcy zostaną
poinformowanie o zwycięstwie w wiadomościach prywatnych na ww. platformach
społecznościowych. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 10.09.2023 r.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału

w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do
którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

IV.

Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.07.2023 roku
(decyduje data wpływu do Organizatora).
2. Reklamacje dostarczone po dniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) wskazanie przyczyny reklamacji
2) uzasadnienie reklamacji
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji w wiadomości prywatnej na
jednej z ww. platform.

V.

Przetwarzanie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
na zasadach określonych w Regulaminie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych).
4. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie zdjęcia konkursowego lub
usunięcie oznaczeń oraz hasztagów konkursowych lub przesłanie żądania do administratora na
adres e-mail: marketing.przracingteam@gmail.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Odbiorcą danych osobowych będzie Meta Platforms Ireland Limited – właściciel portalu
Facebook oraz Instagram, za pośrednictwem których odbywa się Konkurs.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym ogłoszenia
informacji o zwycięzcach oraz wydaniu nagród), a następnie będą archiwizowane przez okres
wynikający z przepisów wewnętrznych Administratora.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) do przenoszenia danych,
o ile zezwalają na to przepisy prawa.
9. Uczestnik Konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym profilowaniu.VI.
Postanowienia końcowe.

VI.
1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich

utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać
w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego.
2. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z
niniejszym Konkursem utwory jego autorstwa nie naruszają w żaden sposób przepisów
obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej
https://racing.prz.edu.pl/kamuflage, a także w siedzibie Organizatora.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w
czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw
już nabytych przez Uczestników Konkursu.
6. O zmianie regulaminu w trakcie trwania Konkursu wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni
za pośrednictwem fanpage PRz Racing Team oraz Kamuflage.